Nabídka témat diplomových prací pro studijní program Energetika a procesní inženýrství v oboru Procesní inženýrstvá v akademickém roce 2020/2021

-> detailní informace o jednotlivých tématech

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

 • Míchání kapalin a zkapalněných plynů v kulových nádobách.
 • Reologické vlastnosti suspenzí mikrořas.
 • Experimentální metoda identifikace úsad na stěnách aparátů.
 • Sedimentace nekulových částic v nenewtonských kapalinách (moderní UHPC betonové směsi).
 • Reologické vlastnosti moderních UHPC betonových směsí.
 • Zařízení pro míchání a homogenizaci moderních UHPC betonových směsí.
 • Energetický model mletí vláknité biomasy.
 • Technologie a zařízení pro dezintegraci mikro řas z technologií zachytávání a zpracování CO2.
 • Zařízení pro míchání a čerpání suspenze papíroviny.

 

doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.

 • Kryogenická separace vzduchu.
 • Kryogenní separace CO2 ze spalin.
 • Adsorpční separace vzduchu.
 • Návrh linky pro suchou metanizaci.
 • Ekonomika provozu procesních linek.
 • Hydrodynamika a přenos tepla a hmoty plyn – kapalina v probublávaných kontaktorech.
 • Rozpad bublin a kapek v turbulentním proudění.
 • Suspendace v mechanicky míchané nádobě.
 • Čerpací charakteristiky míchadel.

 

doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

 • Experimentální analýza a modelování energetické náročnosti rozpojování odpadů.
 • Experimentální testování polymerních membrán pro separaci CO2 z emisních plynů.
 • Návrh kontejnerové technologie pro zpracování emisního CO2 na metanol.
 • Technicko-ekonomická studie technologie zpracování emisního CO2 v konceptu biorafinerie.

 

doc. Ing. Karel Petera, Ph.D.

 • CFD simulace usazování malých částic.
 • Modelování distribuce světelného záření ve fotobioreaktoru.
 • Optimalizace přenosu tepla mezi proudem tekutiny a teplosměnnou plochou.

 

doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.

 • Rotační pec pro výrobu keramického kameniva.
 • Rozprašovací sušárny pro bezlepkovou mouku.
 • Návrh extrudéru pro výrobu L profilu.
 • Využití pulzního elektrického pole (PEF) k urychlení sušení ovoce a zeleniny.
 • Vývoj zařízení a technologie k prodloužení údržnosti zpracovaného ovoce a zeleniny.
 • Zařízení pro extruzi směsi kovového prášku s polymerem.

 

Ing. Martin Dostál, Ph.D.

 • Kondenzátor páry.
 • Var.
 • Sušárny a sušení a jeho modelování.

 

Ing. Jiří Moravec, Ph.D.

 • Experimentální zařízení pro měření proudění suspenzí v trubce.
 • Sycení vody oxidem uhličitým (výroba sodovky).
 • Aplikace pro návrh nebo kontrolu funkce vodou hnaného ejektoru.
 • Optimalizace vodou hnaného ejektoru.
 • Senzor pro měření tokových vlastností látek.
 • Omezení použitelnosti lamelového usazováku v čistírnách odpadních vod.
 • Měření příkonů míchadel při napouštění/vypouštění nádoby.
 • Zpracování odprašků z aglomerační linky.
 • Frakční krystalizace výluhů odprašků z aglomerační linky.
 • Analýza cen zařízení v oblasti linek potravinářského, chemického či spotřebního průmyslu.
 • Obecné volné téma.

 

Ing. Jaromír Štancl, Ph.D.

 • Elektrické vlastnosti potravin.
 • Pasterizační stanice pro pasterizaci ovocných šťáv a dření s přímým ohmickým ohřevem.
 • Přestup tepla v cylindro-kónickém fermentačním tanku.
 • Sušení v mikrovlnném poli, sušárna s mikrovlnným ohřevem.
 • Vliv deformace na elektrické vlastnosti biopolymeru.
 • Zařízení pro mechanické testování vzorků (bio)polymeru (creep + relaxace).
 • Volné téma z oblasti projektování, bilancování a ekonomiky.

 

Ing. Michal Netušil, Ph.D.

 • Separace vody z proudu vzduchu.
 • Nečistoty ve filtrační vložce.

 

Ing. Stanislav Solnař

 • Měření tepelné vodivosti materiálů na základě oscilační metody.
 • Výměníky tepla pro počítače.

 

Ing. Mgr. Vojtěch Bělohlav

 • CFD simulace hydrodynamických podmínek v deskovém fotobioreaktoru.
 • Návrh aeračního elementu pro deskový fotobioreaktor.
 • Technologie separace mikrořas z kultivačního média.

 

Ing. Viktor Vajc

 • Povrchové napětí v technických aplikacích.
 • Chlazení ostřikem.