Nabídka témat bakalářských prací pro studijní program „Teoretický základ strojního inženýrství“ v akademickém roce 2021/2022

Rozdělení témat podle zaměření Ι pdf verze:

Rozdělení témat podle vedoucích:

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • Zařízení a technologie těžby a zpracování Lithia z ložisek v České republice Zařízení a technologie pro surovinovou recyklaci automobilových akumulátorů
 • Tenkovrstvé fotoreaktory pro odstraňování antibiotikových reziduí z odpadních vod.
 • Zařízení pro míchání a homogenizaci moderních UHPC betonových směsí.
 • Sedimentace nekulových částic v nenwtonských kapalinách (moderní UHPC betonové směsi).
 • Technologie a zařízení pro čištění upotřebeného kuchyňského oleje (UCO).
 • Reologické vlastnosti suspenzí mikrořas.
 • Vícerotorová míchací zařízení pro farmaceutický a kosmetický průmysl.
 • Technologie extrakce aromatických látek z bylin.
 • Reologické vlastnosti plastických trhavin z hlediska jejich zpracování.
 • Vysokotlaké trysky pro automatické hasební systémy.
 • Zařízení pro separaci submikronových částic z plynu.
 
prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc.
 • Viskozimetr sestavený z injekční stříkačky.

 

doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.
 • Kryogenní separace CO2 ze spalin.
 • Skladování a transport vodíku pomocí LOHC technologie.
 • Akumulace energie pomocí LAES technologie.
 • Strojní zařízení v průmyslu stavebních hmot.
 • Téma z oblasti potravinářského/chemického/zpracovatelského průmyslu dle domluvy.
 
doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
 • Provozní charakteristiky laboratorního bioreaktoru.
 • Ideový návrh smart-boxu pro sběr lahví s použitým kuchyňským olejem.
 • Návrh systému kontinuálního dávkování biomasy do laboratorního nožového mlýnu.
 • Experimentální analýza procesních charakteristik při mletí odpadů.
 • Experimentální analýza účinnosti separace CO2 z emisních plynů pomocí membránových procesů.
 • SWOT analýza implementace technologií záchytu a využití emisního CO2 v zemích V4.
 • Zařízení pro zpracování jatečních odpadů.
 • Strojní vybavení technologie výroby skotské whisky.
 
doc. Ing. Karel Petera, Ph.D.
 • Vliv provozních a jiných parametrů na distribuci rozpuštěného kyslíku v nádržích pro chov ryb.
 • Optimalizace proudění v panelu pro ohřev vody pomocí slunečního záření.
 • Simulace a přenos tepla ve šneku vytlačovacího stroje.
 
doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.
 • Tokové vlastnosti tavenin vyztužených polymerů.
 • Výroba nanoprášků.
 • Chlazení pohonu důlní lokomotivy.
 • Extrudér cévních náhrad.
 • Nové technologie uchovávání potravin.
 
Ing. Martin Dostál, Ph.D.
 • Vzduchové výměníky tepla a konstrukce měřicí trati.
 • Kapalinové výměníky tepla a návrh měřicí trati.
 • Měření a regulace ve zpracovatelském průmyslu.
 • Konstrukce a použití teplotních čidel pro průmyslová měření.
 • Tomografie.

 

Ing. Jiří Moravec, Ph.D.
 • Moderní metody měření základních veličin v procesních zařízeních.
 • Senzor pro měření tokových vlastností látek.
 • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných míchadel.
 • Vliv dynamiky změny hladiny kapaliny na příkon míchadla v míchané nádobě.
 • Bilance emisí CO2 při použití vozidel s různým druhem pohonů.
 • Současnost a budoucnost akumulátorů.
 • Automatický zakladač lahví v technologii recyklace použitého kuchyňského oleje.
 • Návrh regulovatelného lamelového usazováku pro čištění odpadních vod
 • Aplikace pro výpočet pevnosti tlakových nádob.
 • Analýza cen zařízení linek potravinářského, chemického či spotřebního průmyslu.
 • Reologické vlastnosti látek.
 • Obecné volné téma.

 

Ing. Jaromír Štancl, Ph.D.
 • Fyzikální a tokové vlastnosti papírové vlákniny využité v automatickém stroji pro výrobu sazenic.
 • Fyzikální a tokové vlastnosti substrátu v automatickém stroji pro výrobu sazenic.
 • Konstrukce formy pro výrobu konzumovatelných obalů.
 • Čištění a sanitace strojních zařízení v potravinářském průmyslu.
 • Design zařízení pro přímý odporový ohřev ovocných dření.
 • Hygienický design strojů pro potravinářský a farmaceutický průmysl.
 • Moderní technologie pro výrobu bezpečných potravin.
 • Měření elektrických vlastností biomateriálů.

 

Ing. Michal Netušil, Ph.D.
 • Náraz do vodní hladiny.
 • Měření koncentrace částic v plynu.
 • Bilancování systému v MS Excel.
 • Sedimentační testy.
 
Ing. Mgr. Vojtěch Bělohlav
 • Separace mikrořas z kultivačního média.
 • Koncept biorafinérie zpracovávající biomasu 3. generace.
 • Aerace deskového fotobioreaktoru.
 
Ing. Stanislav Solnař
 • Dynamické metody.
 • Podobnostní metody měření přestupu tepla.

 

Ing. Viktor Vajc
 • Pasivní chlazení.
 • Ekologická chladiva.
 • Vícefázové výměníky tepla.