Nabídka rámcových témat pro doktorské studium v českém jazyce zahajované ve školním roce 2022/2023

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • Hydrodynamika a přestup tepla v kontinuálních šnekových reaktorech (pyrolýza, zpracování odpadů, hygienizace, …).

 • Hydrodynamika vícefázové míchané vsádky – hydrodynamicky optimalizovaný system míchadlo – reaktor-

 • Mechanismus a energetická náročnost dezintegrace a předúpravy odpadů a biomasy-

 • Míchací procesy v pokročilých technologiích (farmacie, speciální chemické výroby, biotechnologie, zpracování odpadů, zpracování polymerních materiálů, …)-

 • Proudění a přestup tepla v heterogenních látkách-

 • Reologie, míchání a doprava heterogenních nenewtosnkých disperzí (např. jemnozrnné betonové směsi, polymerní materiály a odpady,…)-

 • Sedimentace nekulových částic v nenewtonských disperzích (např. sedimentace částic v jemnozrnných betonových směsích)-

 • Tenkovrstvé foto reaktory pro speciální technologie-

 • Technologie a zařízení pro decentralitovaknou dopravu a stlačování a úpravu vodíku-

 • Technologie a zařízení úpravy surovin pro zpracování v technologiích výroby zelené materiály, chemikálie a pokročilé technologie výroby biopaliv-

 • Fouling v procesních aparátech.

doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.
 • Přenosové jevy v mechanicky míchaných reaktorech.

 • Přestup tepla plyn-kapalina ve vícefázových kontaktních aparátech.

 • Technologie a zařízení pro čištění a zušlechtění CO2 a syntézních plynů.

 • Rozpad bublin a kapek v turbulentním proudění.

doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
 • Experimentální analýza a fyzikální modelování energetické náročnosti mechanické dezintegrace vybraných surovin (minerály, horniny, potravinové komodity, lignocelulózová biomasa, odpadní textil, polymery) v závislosti na vlastnostech rozpojované suroviny, na požadavku jakosti produktu, na typu dezintegrační jednotky a na procesních podmínkách dezintegrace.

 • Experimentální analýza a modelování transportních charakteristik procesu membránové separace vícesložkových směsí plynů (bioplyn, generátorové plyny, emisní plyny) pomocí inovativních polymerních membránových modulů s dutými vlákny.
 • Experimentální analýza procesních charakteristik, modelování a optimalizace technologie nízkoteplotní hydrotermické předúpravy bioodpadu pro lignocelulózové biorafinerie Experimentální výzkum a vývoj technologie záchytu, čištění a zušlechtění CO2 z vícesložkové směsi plynů pomocí hybridních membránových procesů .
 • Experimentální studium a populační modelování změny velikosti a tvaru částic mechanicky rozpojované lignocelulózové biomasy v nožovém mlýnu v závislosti na procesních podmínkách dezintegrace.

 • Vývoj, experimentální analýza provozních charakteristik, modelování a optimalizace (silové poměry, životnost) stlačované ucpávky těsnicí rotory tlakových aparátů zpracovávajících abrazívní vsádky.

doc. Ing. Karel Petera, Ph.D.
 • Modelování a simulace interakcí mezi pevnou fází a tekutinou.

 • Modelování a simulace přestupu tepla v komplexních systémech.

 • Modelování a simulace vícefázových systémů s pohybujícími elastickými objekty.

 • Modelování a simulace přenosu hmoty a distribuce světelného záření ve fotobioreaktorech.

doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.
 • Modelování toku taveniny polymeru zvlákňovací hlavou extruderu.

 • Řízená změna fyzikálních vlasností biopolymeru (kolagen).

 • Studium a popis chování superkritické tekutiny v rozprašovací sušárně.