„Mnohotvárnost a rozličnost, spojení znalostí procesů a znalostí konstrukcí  – přesně to je náš obor.“

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
vedoucí ústavu

pt_popis

Ústav procesní a zpracovatelské techniky se zabývá stavbou strojů a za­řízení pro potravinářský, chemický a zpracovatelský průmysl, zařízení pro biotechnologie a pro čištění odpadních vod a plynů. Typickými výstupy naší projekční a konstrukční činnosti jsou destilační kolony, filtry, míchací zařízení, tepelné výměníky, sušárny, reaktory a bioreaktory.

Například s destilační kolonou se můžeme setkat jak při výrobě lihovin, tak i při zpracování ropy. Filtry a výměníky tepla se používají při čištění odpadních vod a plynů, při výrobě piva, avšak najdete je i v každém automobilu. Míchací zařízení najdeme nejen v domácnostech, ale také v čokoládovnách, při výrobě barev, pneumatik, v reaktorech při výrobě plastů nebo aerobních či anaerobních bioreaktorech. Když se řekne Strojní fakulta, tato strojní zařízení napadnou málokoho, ačkoliv pomáhají vytvá­řet produkty, bez kterých si náš život neumíme představit. Z hlediska tvor­by HDP obor pokrývá více než 40 % celkového objemu průmyslu.

K profilujícím předmětům oboru patří hydromechanické, tepelné a difúzně separační procesy, reaktory a bioreaktory a dále pak předměty konstrukční, prohlubující znalosti z pružnosti, pevnosti a z mechaniky. Studenti si osvojí moderní metody získávání vědeckotechnických informací, metody experimentálního získávání dat a jejich vyhodnocování. Jsou vedeni k systematickému navrhování a technickoekonomickému hodnocení variant procesů, koncepcí zpracovatelských linek i detailního řešení dílčích systémů strojů a zařízení. Ovládají pevnostní a konstrukční řešení tlakových aparátů i problematiku navrhování výrobních linek. Podstatnou součástí získaných vědomostí je využití výpočetní techniky při vědeckých a inženýrských výpočtech, sběru experimentálních dat, řízení nebo simulaci procesů, při konstruování metodami CAD, projektování a využívání počítačových sítí. Takto profilovaní strojní inženýři se rychle adaptují ve výzkumu, ve vývoji a projekci strojů, výrobních linek a závodů ve strojírenství, v inženýrských a dodavatelských firmách i v organizacích uživatelů. Mohou působit v řízení provozů, údržby a oprav základních fondů. Uplatňují se zejména v chemickém, potravinářském a spotřebním průmyslu, ale také v primárních sférách těžby a úpravy surovin, v energetických provozech, v zemědělství, ve farmaceutickém průmyslu, ve službách a dalších složkách infrastruktury. Často tak lze nalézt naše absolventy v čele projekčních týmů, kde řídí ostatní profese.

Zajímá vás, jaký je život procesních inženýrů? Shlédněte proto tento rozhovor s naší bývalou lektorkou doc. Ing. Ivou Filkovou, CSc.