Ústav procesní a zpracovatelské techniky Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze se zabývá projektováním technologií, návrhy a konstrukcí strojů a za¬řízení pro potravinářský, chemický a zpracovatelský průmysl a ekologii. V rámci vědeckovýzkumných aktivit ústav řeší návrhy a modelování toku tekutin v potrubních sítích, návrhy a modelování hydraulických separačních procesů a zařízení (filtrace, separace heterogenních směsí působením gravitační nebo odstředivé síly, fluidace), míchacích a směšovacích procesů a zařízení, difúzně separačních procesů a zařízení (destilace, absorpce, adsorpce, membránové operace, krystalizace), tepelných procesů a zařízení (ohřev a chlazení látek, kondenzace, odpařování, sušení), mechanických procesů a zařízení (doprava, mechanická dezintegrace, skladování, aglomerace, mísení a dělení směsí materiálů). Nedílnou součástí je i experimentální stanovení fyzikálních a termofyzikálních vlastností různých látek a směsí. Řešíme simulace separačních a reakčních procesů a návrhy zařízení a to od dílčích strojů a zařízení až po kompletní technologie včetně jejich energetické optimalizace. Pro studium procesů a návrh zařízení využíváme modelové i poloprovozní experimenty, i numerické simulace pomocí programu Fluent, nebo např. Matlabu.