Navazující magisterský studijní program „Energetika a procesní inženýrství“, specializace „Procesní inženýrství“

Program navazuje na znalosti základních teoretických předmětů získané studenty během bakalářského studia a tyto znalosti v plném rozsahu aplikuje. Studenti získají nové aplikační dovednosti v odborných předmětech rozšiřujících teoretický základ. Dle zájmu studentů se studijní program dělí na dvě specializace, Energetika a Procesní inženýrství, ve kterých si prohloubí odborné dovednosti a obecné způsobilosti. Velkým počtem volitelných předmětů i širokým spektrem témat projektů je studentům v rámci specializace umožněna určitá užší závěrečná profilace.

Cílem studia je výchova absolventů s teoretickými znalostmi, odbornými dovednostmi a obecnými způsobilostmi, které jim umožní na základě širokých znalostí obecných principů sdílení tepla, přenosu hmoty, mechaniky tekutin a transformací energie řešit teoretické i aplikované odborné problémy v oblasti energetiky a procesní techniky, tj. v oblasti výroby i spotřeby elektřiny, tepla a chladu a v oblasti projektování strojů a zařízení a jejich integrace do komplexních, energeticky, ekologicky a ekonomicky optimalizovaných systémů pro energetiku a provozů včetně výrobních linek v chemickém, zpracovatelském a potravinářském průmyslu i v oblasti zpracování primárních surovin a odpadů.

Ve specializaci Procesní inženýrství je cílem získání znalostí a dovedností, které absolventům umožní provádět výpočty procesů, návrhy zařízení a výrobní linky pro danou technologii včetně realizace a řízení výroby v chemickém, zpracovatelském a potravinářském průmyslu a při zpracování odpadů a čištění odpadních vod a plynů. K profilujícím předmětům inženýrského oboru patří analytická a numerická analýza přenosových jevů ve strojích a aparátech, hydromechanické, tepelné a difúzně separační procesy, reaktory a bioreaktory a dále pak předměty konstrukční, prohlubující znalosti z pružnosti, pevnosti, z mechaniky, konstrukce a provozování strojů a zařízení, včetně projektování, měření, regulace a optimalizace výrobních linek. Po absolvování této specializace student proto ovládá nejen projektování zpracovatelských linek a větších výrobních celků, ale i problematiku návrhu a konstrukce jednotlivých strojů a aparátů včetně potřebných procesních a pevnostních výpočtů.

Absolventi specializace Procesní inženýrství si osvojí moderní metody získávání vědeckotechnických informací, metody experimentálního získávání dat a jejich vyhodnocování. Jsou vedeni k systematickému navrhování a technickoekonomickému hodnocení variant procesů, koncepcí zpracovatelských linek i detailního řešení dílčích systémů strojů a aparátů. Ovládají pevnostní a konstrukční řešení tlakových aparátů i problematiku navrhování a optimalizace výrobních linek. Podstatnou součástí získaných vědomostí je využití výpočetní techniky při vědeckých a inženýrských výpočtech, sběru experimentálních dat, řízení nebo numerické simulaci procesů, při konstruování metodami CAD.

Takto profilovaní inženýři naleznou uplatnění ve výzkumu, ve vývoji a projektování zařízení a výrobních linek zpracovatelského průmyslu v inženýrských a dodavatelských firmách i u vlastních provozovatelů linek v oblasti řízení provozů, údržby a oprav základních fondů. Budou připraveni působit v mnoha odvětvích zpracovatelského průmyslu, zejména v chemickém a potravinářském průmyslu, zpracování plastů a silikátů, v technologiích zpracování tuhých, kapalných i plynných odpadů, ale také v primárních sférách těžby a úpravy surovin, v energetických provozech, v zemědělství, ve farmaceutickém průmyslu, ve službách a dalších složkách infrastruktury. Absolventi studijního programu budou také připraveni k řešení dopadu zpracovatelského průmyslu a energetiky na životní prostředí a budou schopni rozvíjet stávající i nové technologie a energetické zdroje při minimalizaci jejich dopadu na životní prostředí i řešení současné ekologické zátěže působení průmyslu.

 

Směrové předměty oboru

Veškeré podklady pro studium jsou umístěny na MOODLE v sekci „Process Engineering“.

Nabídka témat diplomových prací