Doktorský studijní program „Konstrukční a procesní inženýrství“

Aktuálně řešené disertační práce:
Ing. Martina Hladíková
Separace mikrořas z vodného prostředí membránovými procesy

 • školitel DP: doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.

Práce se věnuje experimentálnímu studiu separace mikrořas z vodného prostředí membránovým procesy.

Ing. Renato Ronzon
Separace CO2 z emisních plynů pomocí membránových procesů

 • školitel DP: doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

Práce se věnuje experimentálnímu studiu separace CO2 z emisních plynů pomocí hybridních membránových-X procesů.

Ing. Jan Štípek
Reologie nenewtonských látek

 • školitel DP: prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc

Práce se věnuje reologii a teorii toku nenewtonských látek.

Ing. Martin Mulenko
Určování parametrů sypných hmot pomocí DEM simulací

 • školitel DP: doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D.

Práce se věnuje experimentálnímu studiu a DEM simulacemi v oblasti modelování parametrů sypných hmot.

Ing. Roman Formánek Dispergace kapalina-kapalina v mechanicky míchaných reaktorech

 • školitel DP: doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.

Práce se věnuje popsání procesů při dispergaci systémů kapalina-kapalina při mechanickém míchání.

Ing. Alexandr Kolomiets Technologie výroby mikro a nanočásticových disperzí

 • školitel DP: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

Práce řeší nové technologie výroby mikro a také nanočásticových disperzí a jejich aplikace.

Ing. Petr Seghman Ekonomicko rentabilní biorafinerie

 • školitel DP: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • školitel specialista: doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

Práce se zabývá návrhem technologií zpracování odpadů v konceptu biorafinerie.

Ing. Viktor Vajc Přestup tepla ve vícefázových tocích

 • školitel DP: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • školitel specialista: Ing. Martin Dostál, Ph.D.

Práce se zabývá přestupu tepla ve vícefázových reaktorech.

Ing. Terézia Žáková Technologie a zařízení pro výrobu biopaliv 2+ generace

 • školitel DP: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • školitel specialista: doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

Práce se zabývá přenosem hybnosti, tepla a hmoty v uzavřených fotobioreaktorech.

Ing. Vojtěch Bělohlav Efektivní technologie a zařízení pro výrobu bioproduktů z vodních řas

 • školitel DP: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • školitel specialista: doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

Práce se zabývá návrhem hydrodynamicky optimalizované konstrukce poloprovozního fotobioreaktoru.

Ing. Petr Procházka Využití elektroflotace při čištění odpadních vod
 

 • školitel DP: prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc.

Práce se zabývá možnostmi čištění odpadních vod. Cílem práce bude navrhnout vhodný postup čištění odpadních vod z koksárenského průmyslu pomocí elektroflotace.

Ing. Stanislav Solnař Přestup tepla v aparátech a zpracovatelských strojích

 • školitel: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • školitel specialista: Ing. Martin Dostál, Ph.D.

Práce se zabývá bezkontaktní metodou měření součinitele přestupu tepla, metodou teplotních oscilací, a její aplikaci na různé případy ev. odvození vlastní metody. Cílem disertační práce je komplexní práce ohledně metody teplotních oscilací a její aplikace na již změřené i nezměřené geometrie a porovnání s numerickým modelem.

Ing. Andrey Kutsay Technologie a zařízení pro přeměnu odpadů v cenné formy chemických látek

 • školitel DP: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • školitel specialista: doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

Práce se zaměřuje na moderní trendy pro zpracování odpadů termochemickými a biochemickými metodami. Cílem práce je vypracovat koncept energeticky nenáročné, ekonomicky rentabilní, ekologicky šetrné a bezemisní biorafinerie, ve které bude docházet konverzi odpadních surovin na cenné chemické látky a biopaliva.

Ing. Mehmet Ayas Doprava a míchání viskoelastických látek

 • školitel DP: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • školitel specialista: Ing. Jan Skočilas, Ph.D.

Práce se zaměřuje na teoretický rozbor a experimentální analýzy reologických vlastností různých vsádek bioreaktorů a vytvoření modelu pro návrh zařízení k čerpání a míchání těchto látek.

Ing. Marcela Věříšová Přestup tepla v míchaných vícefázových systémech

 • školitel DP: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • školitel specialista: Ing. Martin Dostál, Ph.D.

Práce je zaměřena na stanovení součinitele přestupu tepla v míchaných nádobách pro různé konfigurace míchacích systémů. Cílem je získání experimentálních dat pro různé konfigurace, jejich vyhodnocení dle teorie podobnosti a vyjádření příslušných závislostí pomocí bezrozměrných kritérií. Experimentálně získaná data budou porovnána numerickým modelem sestaveným v programu ANSYS/FLUENT.

Ing. Martin Žižka Přenos tepla v mezifázových kolonách

 • školitel DP: prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc.
 • školitel specialista: doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.

Práce se zabývá teoretických rozborem a experimentálním vyhodnocením přenosu hybnosti, tepla a hmoty v probublávané vrstvě.

Ing. Petr Vlček Numerické modelování proudění a procesních charakteristik v jedno i více fázových míchaných systémech

 • školitel DP: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

Práce se věnuje numerickému modelování procesů probíhajících v míchané vsádce a vyhodnocení procesních charakteristik a parametrů. Cílem disertační práce je vytvoření vhodného modelu a jeho ověření experimentálními daty.