Směrové předměty pro bakalářský studijní program Strojírenství a obor Energetika a procesní technika se zaměřením na Procesní techniku.

 • Chemie – anotace
  • vyučující: doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.; Ing. Martin Dostál, Ph.D.
  • náplň kurzu: Předmět seznamuje studenty se základy chemie pro strojaře, tj. se základními principy a zákonitosti obecné a fyzikální chemie v rozsahu předpokládajícím ideální chování soustav, které jsou ilustrovány na technických aplikacích (látkové a energetické bilance chemických procesů, elektrolýza, galvanické články, koroze).
 • Pokrokové procesy využití energií – anotace
  • vyučující: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
  • náplň kurzu: Předmět seznamuje studenty populární a průřezovou formou s problematikou tří studijních oborů na fakultě strojní. Na zajištění a náplni předmětu se rovnou měrou podílejí ústavy zajišťující obory Technika prostředí (U12116), Energetika (U12115) a Procesní technika (U12118). V části Procesní technika budou prezentovány základní typů strojů, aparátů a zařízení používaných v potravinářském, spotřebním a chemickém průmyslu, farmacii a zařízeních pro biotechnologie a ekologii (spalovny, čištění odpadních vod a plynů). Jejich zapojení a uspořádání bude prezentováno na vybraných výrobních linkách pro vybrané základní technologie.
 • Procesní zařízení a výrobní linkyanotace
  • vyučující: doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.; doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
  • náplň kurzu: Absolvent se seznámí se základy oboru Procesní inženýrství a vybranými linkami zpracovatelského průmyslu.
 • Přenos hybnosti, hmoty a tepla anotace
  • vyučující: prof. Ing. František Rieger, DrSc; prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
  • náplň kurzu: Předmět seznamuje se základy bilancování přenosu v homogenních tekutinách. Teoretické znalosti a praktické aplikace využívají Navier-Stokesova rovnice, přenos hybnosti v turbulentním proudění, rovnice mechanické energie, rozložení doby prodlevy, přenos tepla vedením, nucenou a přirozenou konvekci, přenos tepla při změně skupenství a zářením, přenos hmoty molekulární difúzí, konvekcí, s chemickou reakcí a přenos hmoty mezi fázemi.
 • Přenos hybnosti, hmoty a tepla – seminář anotace
  • vyučující: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
  • náplň kurzu: Aplikace odpřednášené látky na řešení konkrétních úloh z přenosu hybnosti, tepla a hmoty. Rovnice kontinuity, bilance hybnosti a momentu hybnosti. Cauchyho rovnice, reologické konstitutivní rovnice, Navier-Stokesova rovnice. Rozložení doby prodlevy. Přenos tepla vedením. Nucená a přirozená konvekce. Přenos tepla při změně skupenství a zářením. Vícesložkové systémy. Přenos hmoty molekulární difúzí, konvekcí, s chemickou reakcí a přenos hmoty mezi fázemi.
 • Bakalářská práce – anotace
  • vyučující: vyučující ústavu
  • náplň kurzu: Teoreticky zaměřená práce rešeršního charakteru s úzkým propojením na aktuálně řešené teoretické, aplikované a smluvní výzkumné projekty ústavu.