Historie ústavu v datech

1951-1953 Kabinet chemických a potravinářských strojů
1952 první absolventi oboru
1953-1961 Ústav chemických a potravinářských strojů
1961 Katedra chemických a potravinářských strojů (stěhování do Horské ulice)
1965 stěhování katedry do nového areálu v Dejvicích
1970 rozdělení na Katedru potravinářských strojů a Katedru chemických strojů
1974 opětovné spojení kateder v jeden celek
1987 přejmenování na Katedru strojů a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl
1998 nové vnitrofakultní uspořádání a nový název: Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Historický vývoj ústavu

     Obor procesního inženýrství a techniky se v průběhu minulých let vyvinul ze specializace “chemické a potravinářské stroje“. Výuka na této specializaci započala 1. října 1951 pro tehdy dvacet posluchačů. Jako první stálý zaměstnanec působil ve specializaci asistent Ing. František Michalička, vedoucími byli zpočátku jako externisté Ing. Dr. techn. Jan Zvoníček (potravinářské stroje) a Ing. Dr. techn. Rudolf Dohnálek (chemické stroje). Po roce výuky se dalšími asistenty stali Ing. Miroslav Pašek a Ing. Zbyněk Oktábec. Po jmenování Ing. Dr. techn. Jana Zvoníčka státním docentem v roce 1953 začíná na nově vzniklém ústavu chemického a potravinářského strojnictví přednášet externě technický ředitel n.p. Spolana Neratovice, Ing. Dr.techn. Zdeněk Milbauer. Ústav byl zprvu organizačně začleněn jako součást katedry vytápění a větrání, chemických a potravinářských strojů pod vedením prof. Ing. Dr. techn. Jana Pulkrábka. Po desetiletém působení v místnostech detašovaného pracoviště v Praze 2 Na Výtoni byla v roce 1963 ustavena samostatná katedra chemických a potravinářských strojů pod vedením doc. Ing. Jiřího. Dohnala, který se stal krátce poté prvním řádným profesorem tohoto oboru na strojních fakultách v tehdejší ČSSR. V tomto období byla katedra přestěhována do nových místností a laboratoří v budově rektorátu ČVUT v Praze 2, Horské ul. Po dokončení nového objektu Strojní fakulty v Praze Dejvicích se katedra na jaře roku 1965 stěhuje do nové budovy fakulty v Technické ul. v Praze 6. Zde jsou katedře přiděleny rozsáhlé prostory pro výzkum v halových laboratořích, výuka předmětu chemie v 1. roč. studia však zůstává, a probíhala zde až do roku 2009, kdy byly laboratoře přestěhovány do Dejvic a celý ústav soustředěn V Dejvicích. V letech 1970 až 1974 byla katedra rozdělena na dva samostatné útvary, katedru chemických strojů a katedru potravinářských strojů pod vedením prof. Ing. Jiřího Dohnala a prof. Ing. Dr. techn. Jana Zvoníčka. Z ekonomických důvodů byly po čtyřech letech katedry opět spojeny, vedoucím se stal prof. Ing. Jiří Dohnal. Od října 1981 byl vedením katedry pověřen doc. Ing. Pavel Ditl, CSc, který byl po obhajobě doktorské disertace jmenován a ustanoven řádným profesorem v r. 1986. V listopadu 1989 byli na Katedře chemických a potravinářských strojů jmenováni řádnými profesory doc. Ing. František Rieger, DrSc a doc. Ing. Jiří Šesták, DrSc. V roce 1990 byl vedením katedry pověřen doc. Ing. František Sigl, CSc, v letech 1994 až 98 byl vedoucím katedry doc. Ing. Rudolf Žitný, CSc. V roce 1998 při vnitrofakultní reorganizaci byla katedra přejmenována na Ústav procesní a zpracovatelské techniky. V letech 1998 až 2009 byl vedoucím ústavu prof. Ing. František Rieger, DrSc. V roce 2009 byl na základě konkursu ustanoven od 1.9. vedoucím ústavu doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D., který řídí ústav dodnes.

Přehled vedoucích ústavu

Rok Vedoucí Pracoviště Sídlo
1953-1961 Ing. Dr. Rudolf Dohnálek (chemické stroje)
Ing. Dr. Jan Zvoníček (potravinářské stroje)
Ústav chemických a potravinářských strojů Na Výtoni 10, Praha 2
Lidická 6, Praha 5 (laboratoře)
1961-1970 prof. Ing. Jiří Dohnal Katedra chemických a potravinářských strojů Horská 4, Praha 2
1970-1974 prof. Ing. Jiří Dohnal Katedra chemických strojů Technická 4, Praha 6
Horská 4, Praha 2 (laboratoře)
1970-1974 prof. Ing. Dr. Jan Zvoníček Katedra potravinářských strojů
1974-1981 prof. Ing. Jiří Dohnal Katedra chemických a potravinářských strojů
1981-1990 prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc. Katedra strojů a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl (od 1987)
1990-1994 doc. Ing. František Sigl, CSc.
1994-1998 doc. Ing. Rudolf Žitný, CSc.
1998-2009 prof. Ing. František Rieger, DrSc. Ústav procesní a zpracovatelské techniky Technická 4, Praha 6
2009-dodnes prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. Ústav procesní a zpracovatelské techniky Technická 4, Praha 6

Historický vývoj výuky, vědy a výzkumu

Učební plán studijního oboru zahrnuje v současné době předměty potřebné k samostatné tvůrčí práci strojního inženýra prakticky v kterékoliv oblasti navrhování strojů pro nestrojírenskou výrobu.Od šk. roku 1969/70 se začíná pro obor přednášet základní teoretická disciplina Přenosové jevy, integrující poznatky z proudění přenosu tepla a hmoty. Experimentální výuka posluchačů specializace se uskutečňovala nejprve v laboratořích adaptovaných v prostorách převzatých od MV v Lidické ul. uvedených do provozu v r. 1956. Přibližně od data dislokace ústavu do budovy v Horské ul., kde bylo možno obohatit výuku chemie pro 1. ročník inženýrského studia též cvičeními v laboratořích, byla vyprojektována řada poloprovozních zařízení, jejichž výroba se uskutečnila většinou ve smluvních závodech našeho oboru a které byly instalovány do objektu halových laboratoří v Dejvickém komplexu. Vědecko-výzkumná práce se v prvních letech soustřeďovala na výzkum procesu odpařování, zejména v tehdy nových a moderních typech rotačních, tenkovrstvých odpařovacích aparátů. Z této oblasti také pocházejí první vědecké publikace pracovníků ústavu. Zejména v souvislosti s možností spolehlivého výpočtu teplosměnných aparátů se začíná budovat laboratoř měření termofyzikálních parametrů umožňující měření zejména hustoty, měrné tepelné kapacity, tepelné vodivosti a viskozity resp. reologických materiálových parametrů,vazkých nebo velmi vazkých kapalin. Začíná výstavba aparatur k měření příkonu, homogenizačních a suspendačních účinků mechanických míchadel a později též zařízení k realizaci míchání a směšování v proudovodech se statickými směšovači. Jako jedno z prvních pracovišť v ČSR realizuje experimentální a teoretické studium vazby průtoku a tlakových ztrát při průtoku nenewtonských kapalin ve strojích a aparátech spolu se studiem konvektivního přenosu tepla při proudění anomálních kapalin. Vznik Centra potravinářské techniky a technologií umožnil vybudování moderních pracovišť pro studium nekonvenčních metod ohřevu (přímý ohmický a mikrovlnný ohřev). Vyvíjí se experimentální techniky výzkumu a diagnostiky procesů, např. využívání radioindikátorů pro stanovení rozložení dob prodlevy (RTD) a vizualizace toku.